Aktuellt

Koppling PFAS

Tillfällig avkoppling mellan PFAS och miljöcertifieringar

Att Byggvarubedömningens bedömningar är jämna och rättvisa är något som är av största vikt för oss, inte minst för att det inte ska uppstå någon konkurrensfördel för någon part. Det är en av anledningen till att vi infört krav på ombedömningar vart fjärde år för att säkerställa att dokumentationen kring produkterna är uppdaterad och aktuell. För att säkerställa jämnheten har vi tillfälligt tagit bort kopplingen mellan PFAS och Miljöbyggnad och BREEAM.

Den höga förekomsten av PFAS i samhället är ett stort problem med negativa miljö- och hälsoeffekter vid långvarig exponering. PFAS är en komplicerad ämnesgrupp som finns i många produkter som finns bedömda av Byggvarubedömningen och det finns en efterfrågan från Byggvarubedömningens medlemsföretag och kunder att begränsa användningen av PFAS i de byggvaror som väljs. Detta är redan idag möjligt genom att lägga in som ett krav genom avvikelsehanteringen i Loggboken.

Nästa steg är att undersöka möjligheterna kring att tydligare reglera förekomsten av PFAS genom t.ex. en haltgräns som omfattar alla bedömda produkter som innehåller ett PFAS-ämne. Detta arbete drivs av Byggvarubedömningen tillsammans med kriteriegruppen som inkluderar representanter från medlemsföretag.

Vad är PFAS?
PFAS är inte ett enskilt ämne utan ett samlingsnamn på en grupp med tusentals olika ämnen. Dessa har gemensamt att de inte finns naturligt och inte är nedbrytbara utan alltid finns kvar i någon form. Deras egenskaper, såsom tålighet mot höga temperaturer och avvisande ytor, har gjort dem populära i byggmaterial, men deras konsekvenser är allvarliga.