SundaHus och Byggvarubedömningens   kommentarer om formatet eBVD‐2.0

Sammanfattning 

SundaHus och Byggvarubedömningens kunder respektive medlemmar utgör idag en stor del av 
byggsektorn. Båda företagen medverkar i den projektgrupp som arbetar med att ta fram det nya 
formatet för eBVD. Vår gemensamma ståndpunkt är att det nya formatet visserligen innebär några 
förbättringar men samtidigt kvarstår framförallt problem med redovisningskraven och med rätten att 
använda dataformatet för eBVD. Detta motverkar målen om ett digitalt obrutet flöde av 
miljöinformation samt att bygga för en giftfri och god bebyggd miljö. 

Företagsinformation 

 • Det är bra att fliken ”Hållbarhet” utgår och information om CSR flyttas till företagsinformationen då satsningar görs på företagsnivå.

Kemiskt innehåll 

 • Det är synd att principen om 2% per ämne är kvar istället för 2% totalt för redovisning av 
  kemiska ämnen. Detta ställer vi oss inte bakom av följande anledningar:
  • För mycket information kan hamna under radarn om det finns många ämnen som ligger under 2%.
  • Vi går miste om information om viktiga funktionella tillsatser som förekommer i låga halter just för att de är potenta i så små mängder.
  • Om leverantören väljer att inte fylla i fältet för hur stor del av material‐innehållet som ärdeklarerat så kommer vi inte veta hur stor informationslucka vi har
 • Det är bra att det finns ett fält där man tar upp anledningen till att man utelämnar innehåll från deklarationen (rad 56 under ”Kemiskt innehåll”). Hoppas dock att informationen kommer att vara givande. Det återstå att se. 
 • Var finns instruktionerna om hur mycket innehållsinformation man ska deklarera för varor? Ingen hänvisning till att de ska innehållsdeklareras enligt samma princip som i säkerhetsdatablad, se REACH bilaga II, 3.2.1‐3.2.4. Vad gäller? Vi föreslår att redovisningen för varor ska vara totalt 2% för icke klassificerade ämnen.
 • Det är bra att hänvisning till BASTA är borttagen då informationen är en färskvara som kan förändras över tid och för att bedömningssystemen har utelämnats. 
 • Oljor borde läggas till på rad 72 under ”Kemiskt innehåll”.
 • Under instruktioner för redovisning av hormonstörande ämnen saknas ämnen från SIN‐Listan. Det är viktigt att det står det för att ge SIN‐Listan sin legitimitet och för att många i branschen använder sig av SIN‐Listan.
 • Inte enbart avstämning mot kandidatlistan bör anges med versionsnummer utan alla listor/databaser bör anges med versionsnummer alternativt datum för avstämning. 
 • Redovisning av ämnen har skiftat fokus från vara/produkt vid leverans till inbyggd vara/produkt. I förslaget står det visserligen som tabelltext att ämnen i produkt vid leverans ska redovisas om sammansättningen skiljer sig från den för inbyggd. Men, det måste tydligt framgå i instruktionerna att (minst) samma redovisningskrav och avstämningar gäller för produkt vid leverans. Här finns en risk för att viktig information går förlorad.  

Råvaror 

 • Fliken Råvaror, rad 32: Ska man förtydliga vad man menar med ”Andel spill (från egen eller 
  annans)” genom att formulera det så här:  ”Andel tillverkningsspill (från egen tillverkning eller 
  annans)”?
 • Fliken Råvaror, rad 43 och 47: Bra att fälten för kort respektive lång cykel ersätts med ett fält för 
  förnyelsebart material generellt då nyttan av dessa fält har varit tveksam. 
 • Fliken Råvaror, rad 65, 67 och 71: Det är otydligt vad som ska fyllas i här. Bra att förtydliga om 
  det är ja/nej alternativ (rad 65, 67) och fritext (rad 71). 

Miljöpåverkan

 • Det är bra att värden för LCA tas bort då det är bättre att hänvisa till EPDn istället. Detta så att 
  man kan se om värden tillhör en EPD som fortfarande är giltig. 

Generellt 

Det kvarstår följande fundamentala problem som gör det svårt för oss att ställa oss bakom eBVDn:  

 • eBVD‐formatet är för närvarande inte fritt utan rätten att använda det är kopplad till att man har 
  ett avtal att använda eBVD‐portalens API. Detta är direkt kontraproduktivt till visionen om ett 
  obrutet digital informationsflöde. Ett sådant flöde kan inte förutsättas alltid behöva passare en 
  viss specifik punkt, i detta fall eBVD‐portalen, vilket för närvarande är det licensmässiga kravet. 
 • Om eBVD verkligen ska bli branschens gemensamma format måste datakonsumenterna, dvs 
  ytterst fastighetsägarna, ha minst lika stort inflytande över innehåll och utformning som 
  dataproducenterna. eBVDs existensberättigande är att det innehåller den information som 
  behövs för att verifiera att de krav som fastighetsägarna ställer i sina projekt uppfylls. I praktiken 
  är detta nästan alltid samma informationsmängd som bedömningsföretagen efterfrågar 
  eftersom det är den de behöver för att fullfölja de uppdrag de fått av fastighetsägarna. Så i 
  praktiken behöver bedömningsföretagens åsikter om detta väga lika tungt som tillverkarnas. Om 
  så inte är fallet kommer vi inte att kunna lämna den nuvarande situationen när 
  bedömningsföretagen ständigt måste begära in kompletterande uppgifter. Den nuvarande 
  situationen är såväl onödig som kostnadsdrivande för bedömningsföretagen men framförallt för 
  de tillverkarna som måste lämna information på flera olika sätt. 
 • Användningen av information man hämtar via APIet får inte vara så hårt uppstyrd av avtal som är 
  fallet just nu. I praktiken innebär det att det är mycket enklare att fortsätta skriva av en PDF‐
  kopia av informationen från databasen än att hämta den elektroniskt, dvs avtalsvillkoren sätter upp näst in till oöverstigliga hinder för det man säger sig vilja åstadkomma; ett obrutet digital informationsflöde. 
 • Användningen av eBVD är för närvarande förknippad med en avgift. Som bedömningssystem kan vi inte tvinga leverantörer att teckna ett abonnemang på ytterligare ett system bara för att kunna lämna uppgifter till oss. Det var inte meningen att användningen av eBVD skulle vara förknippad med en avgift när vi var med i arbetsgrupperna inför första lanseringen. Detta kom som en otrevlig överraskning när allt var klart. Vi kommer därför fortsättningsvis att erbjuda leverantörer som efterfrågar en mall för byggvarudeklarationer ett kostnadsfritt alternativ som vi själva har tagit fram.