Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Hantering av personuppgifter

Byggvarubedömningens hantering av personuppgifter

Bakgrund 
BVB Service AB (Byggvarubedömningen) äger och utvecklar ett system för miljöbedömning av byggrelaterade produkter. För att bedriva vår verksamhet hanteras personuppgifter som lämnas i samband med användandet av Byggvarubedömningens Webbtjänst. Byggvarubedömningen är personuppgiftsansvarig.  

Syftet med denna policy är att du ska veta hur Byggvarubedömningen hanterar personuppgifter och att du ska känna dig trygg när du anförtror personuppgifter till oss.  

Personuppgifter som behandlas 
Personuppgifter (för- och efternamn, email-adress samt telefonnummer) samlas in när en Användare skapar ett konto i Webbtjänsten.  

Användarens personuppgifter som behandlas i Webbtjänsten inkluderar, men är inte begränsad till, följande ändamål: ansök om bedömning, komplettera/kommentera bedömning, bedömning under separat tecknat sekretessavtal, ansökan om bedömning vid ej publik eller konfidentiell information, skapade av loggbok, inbjudan till loggbok, lägga till produkter i loggbok, avvikelsehantering i loggbok, fakturering, konto-administration och support.  

Utöver Byggvarubedömningen kan andra aktörer, t.ex. anlitade konsulter som arbetar på uppdrag av Byggvarubedömningen, få tillgång till de personuppgifter som Byggvarubedömningen behandlar.  

Användares personuppgifter kan även i tillämpliga fall lämnas ut till annan anställd inom Kundens organisation (det företag som har ett avtal med Byggvarubedömningen) samt till andra Användare av Webbtjänsten när det erfordras. Personuppgifter lagras även för informationsbrev och för andra liknande utskick där det finns ett berättigat intresse att informera om Byggvarubedömningens verksamhet. 

Byggvarubedömningens insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra, hantera och administrera Webbtjänsten. Personuppgifter som samlas in genom Användarens konto raderas tolv (12) månader efter att Användares konto i Byggvarubedömningen avslutas. Andra personuppgifter rensar Byggvarubedömningen regelbundet och uppgifter sparas så länge de anses vara nödvändiga.   

Användares rättigheter 
a) Rätt till tillgång 

Användare har rätt att begära tillgång till egna personuppgifter som behandlas av Byggvarubedömningen. Informationen ska vara lättbegripligt och utlämnas kostnadsfritt i elektronisk form.  

b) Rätt till rättelse eller radering 

Är personuppgifter hos Byggvarubedömningen ofullständiga eller på annat sätt felaktiga ska Byggvarubedömningen efter förfrågan från Användare, utan onödigt dröjsmål, rätta dessa personuppgifter. 

Är personuppgifter hos Byggvarubedömningen inte längre nödvändiga för avtal med Byggvarubedömningen eller för ett annat lagstadgat ändamål ska Byggvarubedömningen, utan onödigt dröjsmål, radera personuppgifterna.  

c) Rätt till dataportabilitet 

Användare har rätt att få ut de personuppgifter som denna har tillhandahållit till Byggvarubedömningen, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Byggvarubedömningen får inte hindra Användare från att överföra dessa angivna personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig än Byggvarubedömningen.  

e) Rätt till att inge klagomål 

Om Byggvarubedömningens behandling av personuppgifter sker på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning har Användare rätt att inge klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.   

Kontaktinformation 
Om du har några frågor angående hur Byggvarubedömningen hanterar personuppgifter eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Byggvarubedömningen på info@byggvarubedomningen.se.  

Övrigt 
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Den aktuella och senaste versionen kommer alltid att finnas publicerad på vår hemsida.