Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Hantering av personuppgifter

Byggvarubedömningens hantering av personuppgifter

Vi på Byggvarubedömningen hanterar personuppgifter i vår Webtjänst, dvs vår webbaserade databas för miljöbedömda produkter inklusive Loggboksverktyget. Läs nedan hur vi behandlar personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling

1 Definitioner

a) Personuppgifter:

avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;

b) Personuppgiftsansvarig:

en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt;

c) Personuppgiftsbiträde:

en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning,

d) Behandling av Personuppgifter:

avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring;

e) Gällande dataskyddslagstiftning:

avses Personuppgiftslagen (1998:204), Personuppgiftsförordningen (1998:1191), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

2 Personuppgiftshantering

2.1 Ändamål och lagstöd

BVB Service AB, org. nr 556895-6964, (härefter ” Byggvarubedömningen”), är Personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter om Kunder, Leverantörer och dess Användare i syfte att på ett korrekt och fullständigt sätt tillhandahålla Webtjänsten och fullgöra sina förpliktelser som stipuleras i avtal med desamma. Du kan komma i kontakt med Byggvarubedömningen genom att maila på: info@byggvarubedomningen.se

Byggvarubedömningen är inte personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som inmatas av Kunden, Leverantören och dess Användare vid nyttjande av Webtjänsten och som strider mot ingånget avtal. Om sådana personuppgifter inmatas har Byggvarubedömningen rätt att ändra, radera eller säga upp ingånget avtal.

2.2 Lagring och gallring

Personuppgifter lagras och behandlas löpande under den tidsperiod som följer av ingånget avtal. Personuppgifterna raderas och görs otillgängliga tre (3) månader efter avtalets upphörande.

2.3 Kategorier av mottagare av personuppgifter

Utöver Byggvarubedömningen kan andra aktörer, som arbetar på uppdrag av Byggvarubedömningen, få tillgång till de personuppgifter som Byggvarubedömningen behandlar, vilket särskilt innefattar men inte utesluter; konsulter, leverantörer, medlemmar och bedömare. Byggvarubedömningen sluter ett personuppgiftsbiträdesavtal med den som är personuppgiftsbiträde och i övrigt uppfyller samtliga krav som ställs i gällande dataskyddslagstiftning. Efter avslutat uppdrag ska personuppgifterna raderas och/eller återlämnas till Byggvarubedömningen.

En Kunds, Leverantörs eller Användares personuppgifter behandlas även, i tillämpliga fall, av andra Kunder, Leverantörer eller Användare i enlighet med det som följer av Kunds, Leverantörs eller Användarens nyttjande av Webtjänstens funktioner.

 

3  Registrerades rättigheter

En begäran att utnyttja nedanstående rättigheter (3a – 3d) ska mailas till: info@byggvarubedomningen.se

a) Tillgång

Kund, Leverantör och Användare av Webtjänsten har rätt att begära tillgång till personuppgifter som behandlas av Byggvarubedömningen. Informationen ska vara lättbegripligt och utlämnas kostnadsfritt i elektronisk form. Undantaget till första meningen förefaller om förfrågan av personuppgifter är ogrundad eller orimlig.

b) Rättelse

Är personuppgifter hos Byggvarubedömningen ofullständiga eller på annat sätt felaktiga ska Byggvarubedömningen efter förfrågan från Kund, Leverantör och Användare, utan onödigt dröjsmål, rätta dessa personuppgifter.

c) Radering

Är personuppgifter hos Byggvarubedömningen inte längre nödvändiga för avtal med Byggvarubedömningen eller för ett annat lagstadgat ändamål ska Byggvarubedömningen, utan onödigt dröjsmål, radera personuppgifterna. Detsamma gäller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller måste raderas för att fullfölja rättsliga förpliktelser inom unionsrätten eller inom svensk rätt.

d) Dataportabilitet

Kund, Leverantör och Användare av Webtjänsten har rätt att få ut de personuppgifter som Kund, Leverantör och Användare har tillhandahållit till Byggvarubedömningen, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Byggvarubedömningen får inte hindra Kund, Leverantör och Användare från att överföra dessa angivna personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig än Byggvarubedömningen.

 

4 Inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om Byggvarubedömningens behandling av personuppgifter sker på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning, har Kund, Leverantör och Användare rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.